Trafikbox Blog

GINOP-1.2.9-20-2021-0060

GINOP-1.2.9-20-2021-00603 pályázat megvalósulása
Több vitatott kérdés tisztázása után rendeződött a
PAPERMINTS COOL CAPS 2 FÁZISÚ CUKORMENTES LEHELETFRISSÍTŐ CUKORKA 
Nemzeti Dohányboltokban történő forgalmazhatósága!


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete ezt a terméket a 2106-os KN/VTSZ. szám alá sorolta, amely megtalálható a 36/2022 (IX.30.) számú Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kiadott rendeletben, mint Nemzeti Dohányboltokban forgalmazható termék.

Ennek a besorolásnak köszönhetően minden további szankció nélkül forgalmazható továbbra is!

 

36/2022 (IX.30.) SZTFH RENDELET ITT!

Mi változik 2023-ban a dohányboltokban?

 

2022 végén több olyan törvénymódosítást is megszavazott az Országgyűlés, amely érinti a Nemzeti Dohányboltok működését. Egyebek között ilyen, hogy változnak a termékek dohánybolti elhelyezésének szabályai, valamint a gyógynövényes hevítőrudak is bekerültek a trafikok kínálatába. Az alábbiakban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) tájékoztatásait közöljük.

 

Magyar Közlöny 2022. december 19-én megjelent 209. számában kihirdették a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendeletét az egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról. A kihirdetett SZTFH rendelet keretében a gyakorlati jogalkalmazás során felmerült kérdések kezelése érdekében az alábbiak szerint fog módosulni a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: 18/2021. SZTFH rendelet) és a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 2/2021. (X. 14.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: 2/2021. SZTFH rendelet).

 

2023. január 1-jén hatályba lépett változások

 

Kijelölési Okirattal működő dohányboltok szüneteltetési szabályai

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végzők szüneteltetési szabályai bővülnek. A módosítás eredményeként a szüneteltetés szabályai a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet feljogosítás alapján végző személyekre (kijelölt személyekre) is kiterjednek, illetve változik a szüneteltetés időtartama is.

A módosítást követően a koncessziós jogosultság vagy a kijelölés időtartama alatt összesen legfeljebb 12 hónapos időtartamra engedélyezhető a szüneteltetés (a jelenlegi 6 hónap helyett); alkalmanként legfeljebb 6 hónapra.

 

 200 méteres szabály alkalmazásával kapcsolatos szabályok

Egyértelműen rögzítették, hogy két dohánybolt között az ún. 200 méteres szabálynak az engedélyezéskor kell fennállnia, ha a 200 méter az érvényes engedély birtokában folytatott működés során változik (pl. a gyalogos közlekedés útvonala megváltozik [zebra vagy aluljáró létesül]), az nem érinti a megkapott engedélyek érvényességét.

 

Dohánytermék-kiskereskedelmi engedély módosítását érintő változás

Amennyiben a dohánybolt nyitását követően a dohánybolt alaprajzát érintő, de a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzése helyének módosításával nem járó változás áll be – így különösen a bejárat áthelyezése –, akkor a változás bejelentéséhez csatolni kell a dohánybolt vagy elkülönített hely olyan alaprajzát, amely ábrázolja a helyiség beosztását, feltünteti a falak, ablakok, ajtók helyét, a beépített részeket, és ha a bejárat közterületre nyílik, akkor jelöli annak nevét. Az ilyen változás nem fogja maga után vonni a már érvényes dohánytermék-kiskereskedelmi engedély módosítását, illetve a 200 méteres szabály újbóli mérését.

 

2023. február 1-jén hatályba lépő változások

 Ideiglenes kiköltözés alkalmi rendezvényre

A 18/2021. SZTFH rendelet egy új alcímébe kerülnek át a dohánybolt ideiglenes kiköltözésére vonatkozó részletes szabályok, melyek kiegészülnek az alkalmi rendezvényre történő kiköltözés lehetőségével. Alkalmi rendezvénynek minősül az olyan előre meghirdetett, nem rendszeresen tartott, belépődíj ellenében nyilvánosan látogatható, előre meghatározott helyszínen és időtartamban szervezett, legalább 3, de legfeljebb 10 napig tartó rendezvény, ahol a kiskereskedelem és a vendéglátás csak kiegészítő tevékenység.

 

 Bővül az igazgatási szolgáltatási díjköteles hatósági eljárások köre

A 2/2021. SZTFH rendelet módosítása értelmében a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély módosítása mellett az ideiglenes kiköltözés engedélyezésére irányuló eljárásért, az ideiglenes kiköltözésre vonatkozó engedély meghosszabbításáért, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetésének engedélyezésére irányuló eljárásért is igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ennek mértéke változatlan, 14 000 forint.

Magyar Közlöny 2022. december 19-én megjelent 209. számában kihirdették az egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIV. törvényt, amely számos ponton, különböző hatálybalépési időpontokban módosítja a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt (a továbbiakban: Fdvtv.) és más, a dohánytermék-kiskereskedelmet közvetlenül vagy közvetve érintő törvényeket.

 

2022. december 27-én hatályba lépett változások

Kijelölési Okirat alapján dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végzőket érintő változások

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet feljogosítás alapján végző személyekre (a továbbiakban: kijelölt személyekre) és a dohánytermék-kiskereskedőkre vonatkozó szabályok további közelítésének eredményeként azon kijelölt személyek részére, akik dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységüket olyan településen végzik, ahol a lakosok száma meghaladja a 4 ezret, kötelezővé válik a szakmai képzésen való részvétel. A többi kijelölt személy önkéntes alapon vehet részt a hatóság által évente szervezett oktatásban. Ezúton is felhívjuk a kijelölt személyek figyelmét, hogy 2023. március 1-jével a kötelező képzés tekintetében egyéb jogszabályváltozások is hatályba fognak lépni – így különösen, hogy a képzés teljesítésének további feltételeit a hatóság elnökének rendelete fogja szabályozni –, ezért kérjük, szíveskedjenek további tájékoztatásainkat is figyelemmel kísérni.

A hatóság közhiteles hatósági nyilvántartást fog vezetni a kijelölt személyekről, amelyek adatait internetes oldalán közzéteszi.

 

A kijelölt személyek számára is megnyílik a lehetőség, hogy a kizárólag dohányboltban forgalmazható termékeken kívül a dohányboltban forgalmazható termékekről és nyújtható szolgáltatásokról szóló 36/2022. (IX. 30.) SZTFH rendeletben (a továbbiakban: 36/2022. SZTFH rendelet) meghatározott egyéb termékeket is értékesíthessenek és szolgáltatásokat nyújthassanak. Ez a változás a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet elkülönített helyen végzőkre is érvényes lesz.

Pontosítást követően az Fdvtv. egyértelműsíti, hogy a Kijelölési Okiratban rögzített arculati elemeket kell az üzleten jól láthatóan megjeleníteni.

 

Engedélyekkel kapcsolatos változások

Pontosították az Fdvtv.-ben a dohánytermék értékesítési helyének változásával kapcsolatos engedélymódosítási kérelemre vonatkozó szabályokat. A kérelmet a költözést megelőző 30 nappal korábban szükséges benyújtani, tekintettel arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyének megváltoztatása esetén a hatóság az engedélyt módosítja. Az engedély módosítására csak akkor kerül sor, ha a tevékenység új helye megfelel a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendeletben (a továbbiakban: 18/2021. SZTFH rendelet) meghatározott feltételeknek.

A törvénymódosítás megszünteti annak lehetőségét, hogy a hatóság visszavonja a dohánytermék-kiskereskedő engedélyét, ha olyan terméket értékesít, vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyet a 36/2022. SZTFH rendelet nem tesz lehetővé. Szintén megszűnik az engedély visszavonásának kötelező esete akkor, ha a hatóság intézkedése ellenére a dohánytermék-kiskereskedő a jogsértő állapotot nem szünteti meg.

 

Helyettes gyakorlóra vonatkozó szabályok

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására jogosító 20 éves időtartam alatt – a gyakorlati tapasztalatok alapján – előfordulhatnak olyan esetek, amikor az elhunyt koncessziójogosultnak csak kiskorú örököse marad. Az Fdvtv. rendelkezései alapján kiskorú személy nem folytathat dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet, ezért jelenleg a kiskorú örökösök elesnek az örökségük ezen részétől, vagyis a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot nem örökölhetik meg, viszont az elhunyt által üzemeltetett dohánybolt termékkészlete az örökségük részét képezi, amelyet nem tudnak hasznosítani az értékesítésre vonatkozó engedély hiányában. Az Fdvtv. módosítása megteremteni annak lehetőségét, hogy a kiskorú személy is örökölhessen dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot.

Az Fdvtv. 13. § (4) bekezdése nem változik, amely szerint dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 18 éven aluli személy nem folytathat. Amennyiben kiskorú örökli meg a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot, nagykorúvá válásáig helyette egy nagykorú személy – például szülő, nagyszülő, az elhunyt testvére –, (helyettes gyakorló) folytathatja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet, melynek feltételeiről teljes bizonyító erejű magánokiratban foglaltan kötnek megállapodást. A helyettes gyakorló, amennyiben az nem a törvényes képviselő, csak annak jóváhagyásával kerülhet helyettes gyakorlói pozícióba.

 

Fizetési kedvezmények engedélyezésének megteremtése a bírságok kapcsán

A bírságkiszabással kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagy összegű bírságok egyösszegű megfizetése sokak számára nehézséget jelent. Az Fdvtv. módosítása biztosítja a kiszabott bírság részletekben történő megfizetése, illetve fizetési halasztás iránti kérelem benyújtásának lehetőségét. Részletfizetés, illetve fizetési halasztás iránti kérelmet bármely fizetésre kötelezett benyújthat, ugyanakkor a dohánytermék-kiskereskedők részére kiszabott bírság mérséklésére továbbra sincs mód, mert azt kizárólag a természetes személyek kérhetik a hatóságtól. Az Fdvtv. meghatározza azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén kérhető az előzőek szerinti fizetési kedvezmény. Fizetési kedvezmény a véglegesen kiszabott bírságra a végrehajtás elrendelését megelőzően vagy azt követően is kérhető.

 

Ideiglenes üzletlezárás

Az Fdvtv. módosítását követően a fiatalkorúak dohánytermékkel való kiszolgálása – ismételt elkövetés esetén – az üzlethelyiség legfeljebb 30 napra való ideiglenes lezárását vonhatja maga után. A módosítással az Fdvtv.-ben egységes, teljes körű és egy jogszabályban záródó szankciórendszer jön létre a fiatalkorúak vonatkozásában elkövetett jogsértések kapcsán. Az üzlethelyiség legfeljebb 30 napra való ideiglenes lezárása tekintetében az Fdvtv. több korlátot is felállít; egyfelől nem kötelező, hanem csupán lehetőség a hatóság számára a lezárás szankció alkalmazása, másfelől csak ismételt elkövetés esetén merülhet fel annak alkalmazhatósága, harmadrészt pedig a lezárás időtartama limitált, legfeljebb 30 nap lehet.

 

2023. február 1-jén hatályba lépő változások

 Dohányzási célú gyógynövénytermék kizárólag dohánybolti értékesítése

A dohányzási célú gyógynövénytermékek jellemzően hevítés útján fogyasztható, dohányt nem tartalmazó, tealevél-alapú, nikotintartalmú vagy nikotinmentes termékek. (Nem keverendők össze a dohánytartalmú, új dohánytermék-kategóriákba tartozó, szintén hevítés útján fogyasztható dohánytermékekkel!)

A főszabály szerint dohányzási célú gyógynövénytermékeket 2023. február 1-jétől kizárólag a dohánytermék-értékesítési helyeken lehet forgalmazni. Azok a kiskereskedők, akik a törvénymódosítást megelőzően jogszerűen szereztek be és értékesítettek dohányzási célú gyógynövénytermékeket, meglévő készleteiket 2023. július 1-jéig forgalmazhatják, azonban új készletet 2023. február 1-jét követően már nem szerezhetnek.

Fontos, hogy az Fdvtv. szerinti kizárólag dohányboltban forgalmazható termékkör kiterjesztésével 2023. július 1-jét követően a hatóság a jogosulatlan dohánytermék-kereskedelemre vonatkozó szabályok szerint közigazgatási bírságot szabhat ki azokkal szemben, akik e termékek esetében az üzletszerű értékesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsértik.

Azon dohánytermék-kiskereskedőknek, akik dohányzási célú gyógynövénytermékeket kívánnak forgalmazni, további teendőjük nincs, mivel a Koncessziós szerződés alapján kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély, illetve a Kijelölési Okirat kiterjed e termékkör üzletszerű értékesítésére is.

A termékkörre a generális reklámtilalommal kapcsolatos jogszabályi előírások is irányadók 2023. február 1-jétől. Továbbá szintén 2023. február 1-jétől a dohányzási célú gyógynövénytermékek jövedékiadó-köteles és zárjegyköteles jövedéki terméknek fognak minősülni, dohányboltban a kiskereskedelmi értékesítésük a hatóság honlapján közzétett áron lesz lehetséges.

Amennyiben a jövedéki szabályok változása kapcsán kérdése merül fel, a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordulhat.

 

Szankciórendszert érintő változások

Módosul az Fdvtv. szankciórendszere is, különösen a fiatalkorúak sérelmére elkövetett jogsértések kapcsán alkalmazható bírságok tekintetében. Az ilyen jogsértések szankcionálására az Fdvtv. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározottaktól eltérő, magasabb mértékű minimumbírságot rendel alkalmazni annak érdekében, hogy segítse az Fdvtv. célkitűzéseinek elérését a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása terén, valamint fokozza a visszatartó erőt a jogsértés elkövetésétől.

 

2023. március 1-jén hatályba lépő változások

 Képzési kötelezettség

Az Fdvtv. módosítását követően valamennyi dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységet folytató (engedélyes, kijelölt személy) számára kötelezővé válik a szakmai képzésben való részvétel, ami biztosíthatja ismereteik naprakészségét. A kötelező képzés teljesítésének további feltételeit a hatóság elnökének rendelete fogja szabályozni.

Pontosították az Fdvtv. szankciórendszerét is, amely egyértelműsíti, hogy a képzést nem teljesítő dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végzőket vagy kijelölt személyeket a hatóság legalább 30 ezer forint közigazgatási bírsággal sújthatja.

2023. július 1-jén hatályba lépő változások

 Egészségvédelmi tájékoztatók kihelyezése

Az Fdvtv. módosítása kibővíti mind a hatóság, mind a dohánytermék-kiskereskedők feladatait, minek következtében ismét megjelenhetnek az egészségvédelmi tájékoztató plakátok a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók üzlethelyiségeiben. A részletes tudnivalók kapcsán hatóságunk a jövőben további tájékoztatással fogja segíteni a dohánytermék-kiskereskedőket.

 

2024. január 1-jén hatályba lépő változások

 Dohánytermékek kihelyezésére és a polcképszerződésekre vonatkozó szabályok változása

Azon dohánytermékek esetében, amelyek jogszabályban meghatározott, kötelezően alkalmazandó színű (egységes) csomagolásban kerülnek forgalomba, 2024. január 1-jétől nem kötelező az adott márkajelzésű cigaretták valamennyi alfajtájából egyet kihelyezni (a dohányboltban a pultvonal fölé, illetve az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól látható helyre). Az Fdvtv. módosításának eredményeként tehát a dohánytermék-kiskereskedő dönthet úgy, hogy adott márkajelzésű cigarettából csupán egyetlen alfajtát jelenít meg.

A módosítás ahhoz a kezdeti jogalkotói célhoz tér vissza, amely a fogyasztók számára elsődleges figyelmet élvező, azaz a pultvonal feletti területen kizárólag a dohánytermékek számára biztosít megjelenítési lehetőséget. Így értelemszerűen megszűnik a dohánytermékek fogyasztását lehetővé tevő termékek (például: új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékei) megjelenítésének a lehetősége.

További lényeges változás, hogy polcképszerződés kizárólag a dohánytermékek (feltétel a dohánytartalom) kedvezőbb kihelyezésére köthető.

Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy (a pultvonal feletti, illetve az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól látható terület kivételével) a kiskereskedelemben szokásos, más szerződések továbbra is szabadon köthetők.

 

***Az SZTFH jelezte, hogy az egyes aktuális rendelkezések hatálybalépése előtt újabb, részletes tájékoztató anyaggal fogják segíteni a dohányágazati szereplőket.

Amennyiben a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, a +36-1/795-6400-as ügyfélszolgálati telefonszámon állnak a trafikosok szíves rendelkezésére.